Забони тоҷикӣ Синфи 10

1. Ба забони тоҷикӣ кай мақоми давлатӣ дода шуд?
А) Соли 1924;                                     Б) соли 1941;
В) соли 1989;                                       Г) соли 1996;

2. Забони тоҷикӣ ба кадом оилаи забонҳо дохил мешавад?
А) сомӣ;                                                     Б) туркӣ;
В) муғулӣ;                                                 Г) ҳиндуаврупоӣ;

3. Калимаҳои зада, реша, ҳол, ҳарф, овоз ба кадом илм мансубанд?
А) ҷуғрофия;                                             Б) физика;
В) адабиёт;                                                Г) забон;

4. Кадом соҳаи илми забоншиносӣ таркиби овозии забонро меомӯзад?
А) лексикология;                                      Б) морфология;
В) фонетика;                                             Г) синтаксис;

5. Дар кадом аз ин сатрҳо танҳо садонокҳо сабт шудаанд?
А) а, б, г, р, м, ф;                                      Б) я, ё, е, ъ, в, г;
В) а, о, у, ӯ, и, э;                                       Г) в, р, а, г, л, д;

6. Кадоме аз ин овозҳо ҳиҷосозанд?
А) а, и, о, у, ӯ;                                           Б) б, ғ, г, и, ш;
В) а, р, к, л, м;                                           Г) и, д, н, о, п, х;

7. Овозҳое, ки дар талаффузи онҳо ҳавои аз шуш бароянда ба монеа дучор мешавад, ба кадоме аз инҳо таалуқ доранд?
А) садонокҳо;                                           Б) ҳамсадоҳо;
В) аломатҳо;                                             Г) фонемаҳо;

8. Воҳиди асосии нутқро чӣ меноманд?
А) овоз;                                                     Б) ҳарф;
В) калима;                                                 Г) ҷумла;

9. Кадоме аз ин ибораҳо ба маънои маозӣ омадааст?
А) ангури ширин;                                    Б) ранги сиёҳ;
В) сухани ширин;                                    Г) ҳавои хунук;

10. Он ҳиссаи калимаро, ки маънои асосӣ дар он аст, чӣ меноманд?
А) сифат;                                                   Б) пешванд;
В) реша;                                                    Г) асос;

11. Бандаке, ки калимаҳоро бо ҳам алоқаманд мегардонад, кадом аст?
А) бандаки феълӣ;                                    Б) бандаки изофӣ;
В) бандакҷонишин;                                  Г) бандаки хабарӣ;

12. Дар кадоме аз ин гурӯҳҳо ҳиссаҳои мустақили нутқ омадаанд?
А) исм, зарф, сифат;                                Б) нидо, феъл, ҷонишин;
В) исм, зарф, пешоянд;                           Г) феъл, шумора, пасоянд;

13. Кадом ҳиссаи нутқ номи ашёро мефаҳмонад?
А) исм;                                                       Б) сифат;
В) нидо;                                                      Г) ҳиссача;

14. Калимаҳои инсон, шер, моҳӣ ба кадом гурӯҳи исмҳо дохил мешаванд?
А) исмҳои хос;                                          Б) исмҳои маънӣ;
В) исмҳои ҷондор;                                     Г) исмҳои беҷон;

15. Дар кадом сатр исмҳои беҷон сабт шудаанд?
А) модар, ватан, мурғ;                               Б) Зокир, дафтар, хона;
В) зина, бародар, гов;                                Г) китоб, санг, дарахт;

16. Душанбе, Зарафшон, Панҷ, Фарангис ба кадом намуди исмҳо мансубанд?
А) исми хос;                                               Б) исми маънӣ;
В) исми беҷон;                                           Г) исми ҷинс;

17. Кадом гурӯҳи исмҳо дар нохунак навишта мешавад?
А) номҳои одамон;                                    Б) номҳои ҷуғрофӣ;
В) воқеаҳои таърихӣ;                                Г) номи асару рӯзномаву маҷаллаҳо;

18. Кадом намуди исмҳо ба саволи кӣ? ҷавоб мешаванд?
А) исмҳои хос;                                           Б) исмҳои шахс;
В) исмҳои ғайришахс;                               Г) исмҳои ҷондор;

19. Пасванди истон дар калимаҳо Тоҷикистон, гулистон, кӯҳистон, боғистон чиро ифода менамояд?
А) исмҳои маънӣ;                                       Б) исмҳои ҷинс;
В) исми макон;                                            Г) исми шахс;

20. Дар калимаҳои заргар, оҳангар, коргар ҳиссаи гар кадом қисми калима аст?
А) реша;                                                      Б) бандак;
В) пешванд;                                                Г) пасванд;

21. Вожаҳои СММ, ҶТ, ВКД, ОДҲ, ДМТ, ДДОТ аз ҷиҳати сохт ба кадом гурӯҳи исмҳо мансубанд?
А) сода;                                                         Б) ихтисора;
В) сохта;                                                       Г) мураккаб;

22. Калимае, ки аломати ашёро ифода мекунад, чӣ ном дорад?
А) зарф;                                                        Б) сифат;
В) ҳиссача;                                                   Г) пайвандак;

23. Кадом намуди сифат аз ду ва ё се реша иборат аст?
А) сифати сода;                                           Б) сифати мураккаб;
В) сифати сохта;                                          Г) сифати таркибӣ;

24. Калимаҳои зардча, сиёҳтоб, хушрӯяк кадом шакли сифатро мефаҳмонанд?
А) шакли таъкидӣ;                                       Б) дараҷаи оддӣ;
В) дараҷаи олӣ;                                            Г) хурдиву навозиш;

25. Таърифи зерин ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб аст:Калимаҳое, ки миқдору тартиби ашёро мефаҳмонанд…
А) зарф;                                                          Б) шумора;
В) ҷонишин;                                                  Г) исм;

26. Аломати сакта ба гурӯҳи кадом намуди ҳамсадоҳо таалуқ дорад?
А) ҳамсадоҳои ташдид;                               Б) беҷаранг;
В) ҷарангдор;                                                Г) ҳамсадоҳои халқӣ;

27. Калимаҳое, ки ба ҷойи исм, сифат ва шумора кор фармуда мешаванд, чӣ ном дорад?
А) зарф;                                                            Б) феъл;
В) пасоянд;                                                       Г) ҷонишин;

28. Кадом ҳиссаи нутқ амалу ҳолати ашёро мефаҳмонад?
А) пайвандак;                                                   Б) ҳиссача;
В) ҷонишин;                                                     Г) феъл;

29. Ҳиссаҳои мустақили нутқ чандтоянд?                                                                                 А) 4;                                                                  Б) 6;
В) 8;                                                                  Г) 10;

30. Вожаҳои хондан, гуфтан, навиштан ба кадом ҳиссаи нутқ мансубанд?
А) феъл;                                                           Б) зарф;
В) пешоянд;                                                     Г) ҳиссача;

 

Ҷавобҳо:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В Г Г В В А Б В В В Б А А В Г А Г Б

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
В Г Б Б Б Г Б Г Г Г Б А

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *