Забони тоҷикӣ Синфи 11

1. Ташдид бештар дар кадом намуди калимаҳо во мехӯрад?
А) мураккаб;                                                  Б) таркибӣ;
В) даҳиҷоӣ;                                                    Г) сохта;

2. Дар забони адабии тоҷик чанд услуб ҳаст?
А) 3;                                                                Б) 5;
В) 4;                                                                Г) 2;

3. Ҳиссаҳои маънидори калимаро чӣ меноманд?
А) фонема;                                                     Б) морфема;
В) ибора;                                                        Г) ҷумла;

4. Калимаи ман дар кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) исм;                                                           Б) сифат;
В) зарф;                                                          Г) ҷонишин;

5. Калимаҳое, ки танҳо аз як реша сохта шудаанд, чӣ ном доранд?
А) сода;                                                          Б) таркибӣ;
В) ҳамреша;                                                   Г) якмаъно;

6. Маънои умумии грамматикии шумора чист?
А) ном;                                                            Б) аломат;
В) адад;                                                           Г) ҳаракат;

7. Ибораи як соат барвақт ба кадом роҳи алоқа сохта шудааст?
А) ҳамроҳӣ;                                                    Б) вобастагӣ;
В) тартиби калимаҳо;                                    Г) бандаки изофӣ;

8. Маънои луғавии наҳв чист?
А) луғат;                                                          Б) сохтан;
В) овоз;                                                            Г) сӯй, роҳ, монанд;

9. Ҷумлае, ки дар он фикр бо ҳиссиёту ҳаяҷон ифода ёфта бошад, аз рӯйи оҳанг чӣ гуна ҷумла аст?
А) амрӣ;                                                           Б) хитобӣ;
В) саволӣ;                                                        Г) таъкидӣ;

10. Калимаи Рашт чӣ гуна исм аст?

А) исми ҷинс;                                                  Б) исми кулл;

В) исми хос;                                                    Г) исми ҷамъ;

11. Калимаи меояд кадом замони феъл аст?

А) оянда;                                                          Б) гузашта;

В) ҳозира;                                                         Г) ҳозира – оянда;

12. Антонимҳо чӣ гуна калимаҳоянд?

А) наздикмаъно;                                              Б) гуногуншакл;

В) сермаъно;                                                     Г) зидмаъно;

13. Феъл чанд шахс ва шумора дорад?

А) 4 шахсу 1 шумора;                                     Б) 1 шахсу 2 шумора;

В) 3 шахсу 2 шумора;                                     Г) 2 шахсу 3 шумора;

14. Дар ибора чанд роҳи алоқаи калимаҳо вуҷуд дорад?

А) изофӣ ва таркибӣ калимаҳо;                     Б) изофӣ, вобастагӣ ва ҳамроҳӣ;

В) тартиби калима;                                          Г) изофӣ ва ҳамроҳӣ;

15. Ҷумла чӣ гуна воҳиди наҳвист?

А) бадеӣ;                                                           Б) илмӣ;

В) иртиботӣ (коммуникативӣ);                      Г) гуфтугуӣ;

16. Бештар кадом ҳиссаҳои нутқ ба ҷойи мубтадо меоянд?

А) сифат, феъл;                                                Б) зарф, нидо;

В) шумора;                                                       Г) исм, ҷонишин;

17. Ҷумлаи содаи яктаркиба ба кадом хелҳо ҷудо мешавад?

А) номӣ, феълӣ;                                               Б) аслӣ, нисбӣ;

В) тасрифӣ ё ғайритасрифӣ;                           Г) номӣ, хабарӣ;

18. Калима, ибора ва ҷумлае, ки ҳамчун илова истеъмол мегардад, чӣ ном дорад?

А) аъзои туфайлӣ;                                            Б) аъзои истисноӣ;

В) ҷумлаи хуллас;                                            Г) ҷумлаи тафлисӣ;

19. Калимаҳои ҳайҳот, дареғо, уф кадом ҳиссаи нутқ мебошанд?

А) ҳиссача;                                                        Б) зарф;

В) пайвандак;                                                    Г) нидо;

20. Пайвандаки аммо, вале, лекин кадом хели пайвандак аст?

А) хилофӣ;                                                        Б) тобеъкунанда;

В) пайвасткунандаи ҷудоӣ;                             Г) пайвасткунандаи пайи ҳам;

21. Калимаи пагоҳ кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) сифат;                                                           Б) исм;

В) зарф;                                                              Г) нидо;

22. Ҷонишинҳо чанд навъ мешаванд?

А) 4;                                                                   Б) 6;

В) 5;                                                                   Г) 8;

23. Феълҳои ғайритасрифиро чӣ мегӯянд?

А) феълҳои шахсӣ;                                          Б) феълҳои номуайян;

В) феълҳои тасрифӣ;                                       Г) масдар;

24. Ҳиссаҳои маънодори калима кадомҳоянд?

А) реша, пешван, пасванд ва асос;                 Б) мухотаб;

В) мустазод;                                                      Г) фонема, морфема, ҷумла;

25. Ҳиссаҳои номии нутқ кадомҳоянд?

А) зарф, нидо;                                                   Б) феъл, сифат, шумора;

В) исм, сифат, ҷонишин, шумора;                  Г) ҳиссача, пайвандак;

26. Вожаҳои наздикталаффузро чӣ меноманд?

А) омоним;                                                         Б) паронимҳо;

В) синоним;                                                       Г) антоним;

27. Аломати грамматикии масдар кадом пайвандак аст?

А) –зор;                                                              Б) –гар;

В) –ан;                                                                Г) –истон;

28. Калимаҳои назмшиносӣ, поэтика, риёзиёт ба кадом услуби забони тоҷикӣ мансубанд?

А) услуби гуфтугуйӣ;                                      Б) услуби илмӣ;

В) услуби бадеӣ;                                               Г) услуби коргузорӣ;

29. Ҳиссачаҳо аз рӯйи сохт чанд хел мешаванд?

А) мураккаб, таркибӣ;                                      Б) танҳо, ҷамъ;

В) сода, таркибӣ;                                              Г)муайян, номуайян;

30. Забони тоҷикӣ ба кадом гурӯҳи забонҳо дохил мешавад?

А) ҳинду аврупоӣ;                                             Б) аврупоӣ;

В) эронӣ;                                                            Г) тоҷикӣ – дарӣ;

 

Ҷавоб:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В Б Б Г В В А Б Б В Г Г В Б В Г А Б

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Г А В Б Г А В Б В Б В А

  1. Маълумоти муфассал медодед дар бораи ҷонишинҳо

  2. Ильхом:

    Всё классно, но хотелось бы увидеть тут тесты для студентов, а также книги по таджикскому языку. Спасибо ваш ресурс очень помог мне!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *