Забони тоҷикӣ Синфи 5

1. Дар кадом гурӯҳ овозҳои садонок дуруст ҷойгир шудаанд?

А) а, о, у, б, в, г;                                          Б) а, о, и, е, ю, д;

В) а, о, у, ӯ, и, э;                                          Г) е, ё, ю, я, а, и;

2. Ҳиссаҳои нутқ чист?

А) чорто;                                                      Б) дуто;

В) даҳто;                                                       Г) шашто;

3. Дар кадом гурӯҳ калимаи мактаб ба ҳиҷо ҷудо шудааст?

А) мак – таб;                                                Б) макт – аб;

В) ма – ктаб;                                                Г) мактаб;

4. Калимаи модар кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) сифат;                                                      Б) феъл;

В) исм;                                                          Г) ҷонишин;

5. Дар кадом гурӯҳ саръазои ҷумла дуруст ҷойгир шудаанд?

А) мубтадо, ҳол;                                          Б) хабар, пуркунанда, ҳол;

В) мубтадо, хабар;                                       Г) муайянкунанда, пуркунанда.

6. Калимаи ҳамсӯҳбат кадом навъи исм аст?

А) исми сода;                                               Б) исми сохта;

В) исми мураккаб;                                       В) исми таркибӣ;

7. Шайх Саъдӣ ғазалу таронаҳои зиёде навиштааст.

Ин ҷумла аз ҷиҳати ифодаи мақсад ва оҳанг ба кадом хели ҷумлаҳо таалуқ дорад?

А) ҷумлаи хабарӣ;                                       Б) ҷумлаи саволӣ;

В) ҷумлаи амрӣ;                                           Г) ҷумлаи хитобӣ;

8. Дар ҷумлаи Борон борид калимаи борид кадом аъзои ҷумла аст?

А) мубтадо;                                                  Б) хабар;

В) пуркунанда;                                             Г) ҳол;

9. Калимаи Ватан аз чанд ҳиҷо иборат аст?

А) як ҳиҷо;                                                    Б) се ҳиҷо;

В) ду ҳиҷо;                                                    Г) ба ҳиҷо ҷудо намешавад;

10. Калимаи ман кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) исм;                                                          Б) сифат;

В) ҷонишин;                                                 Г) феъл;

11. Муродифҳои калимаи ҷаҳон – ро муайян кунед?

А) нодон, сода, гул, гумроҳ;                       Б) хона, кулба, ошён;

В) дунё, гетӣ, даҳр;                                      Г) ором, осуда, сокит, хомӯш;

12. Дар кадом гурӯҳ мустазодҳо дуруст омадаанд?

А) талх – ширин;                                         Б) калон – бузург, азим;

В) тор – торик, тор – нахи ресмон;            Г) қанд, ширин;

13. Феъл чанд замон дорад?

А) ду замон;                                                 Б) се замон;

В) як замон;                                                  Г) замон надорад;

14. Феъли рафт аз рӯйи сохт ба кадом намуди феъл таалуқ дорад?

А) феъли сода;                                              Б) феъли сохта;

В) феъли таркибӣ;                                        Г) феъли таркибии феълӣ;

15. Дар кадом гурӯҳ ҳамсадоҳои ҷарангнок дуруст ҷойгир шудаанд?

А) қ, ҳ, р, л, м, н, ӣ;                                      Б) п, т, к, ч, с, ш, х, ф;

В) б, д, г, ҷ, з, в, г, ч, ф, т;                            Г) б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, л, м, н, р, ҷ;

16. Сифат чанд дараҷа дорад?

А) як дараҷа;                                                 Б) ду дараҷа;

В) дараҷа надорад;                                       Г) се дараҷа;

17. Йотбарсарҳоро дуруст муайян кунед?

А) е, э, о, а;                                                   Б) е, ё, ю, я;

В) у, о, ӯ, я;                                                   Г) ю, ё, у, о;

18. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?

А) 39 ҳарф;                                                   Б) 33 ҳарф;

В) 35 ҳарф;                                                   Г) 28 ҳарф;

19. Феъли хонда истодаам кадом замони феъл аст?

А) замони гузашта;                                     Б) замони ҳозира;

В) замони оянда;                                         Г) замони ҳозира – оянда

20. Калимаи панҷум кадом ҳиссаи нутқ аст?

А) сифат;                                                      Б) ҷонишин;

В) шумора;                                                   Г) исм;

21. Калимаи Тоҷикистон кадом навъи исм аст?

А) ҷондор;                                                    Б) беҷон;

В) хос;                                                           Г) ҷинс;

22. Калимаҳои хона, модар, гул мактаб кадом навъи калимаҳо ҳастанд?

А) калимаҳои сода;                                     Б) калимаҳои сохта;

В) калимаҳои мураккаб;                             Г) калимае, ки бо пасванд омадааст;

23. Ба ҷумлаи зерин феъли мувофиқ гузошта пурра намоед:

Падарам аз сафар …

А) мераванд;                                                Б) омаданд;

В) рафтанд;                                                  Г) рафта истодаанд;

24. Борон борид. Ин ҷумла ба кадом хели ҷумла маҳсуб аст?

А) ҷумлаи яктаркиба;                                  Б) ҷумлаи чидааъзо;

В) ҷумлаи хуллас;                                        Г) ҷумлаи тафсилӣ;

25. Овозҳои садонок чандтоянд?

А) дуто;                                                         Б) шашто;

В) чорто;                                                       Г) даҳто;

26. Ҳиссаҳои ёридаҳанда ё номустақили нутқро муайян кунед:

А) исм, сифат, пайвандакҳо, ҳиссача, нидо;                Б) феъл, ҷонишин;

В) пешоянду пасояндҳо, ҳиссача, нидо;                       Г) феъл, зарф, нидо;

27. Калима ё иборае, ки муроҷиатро мефаҳмонад, чӣ номида мешавад?

А) ибора;                                                 Б) ҷумла;

В) мухотаб;                                             Г) ҷумлаи хитобӣ;

28. Ҳиссаи нутқе, ки номи ашёро мефаҳмонад, чӣ номида мешавад?

А) исм;                                                   Б) ҷонишин;

В) сифат;                                                Г) феъл;

29. Кадом ҳиссаи нутқ ба саволҳои кӣ? киҳо? чӣ? чиҳо? ҷавоб мешавад?

А) феъл;                                                 Б) зарф;

В) сифат;                                                Г) исм;

30. Аъзоҳои ҷумла чандтоянд?

А) дуто;                                                  Б) сето;

В) панҷто;                                              Г) даҳто;

Ҷавобҳо:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
В В А В В Б А Б В В В А Б А Г Г Б В

 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Б В В А Б В Б В В А Г В

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *