Забони тоҷикӣ Синфи 6

1. Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст?

А) 39;                                                  Б) 35;

В) 30;                                                  Г) 28;

2. Овози нутқ кадомҳоянд?

А) садонок;                                        Б) ҳамсадо;
В) йотбарсар;                                     Г) ҳамсадою садонок;

3. Садонокҳо чандтоянд?

А) 6 – то;                                            Б) 9 – то;

В) 7 – то;                                            Г) 5 – то;

4. Он қисми калима, ки маънои асосӣ дар он аст, чӣ ном дорад?

А) пасванд;                                        Б) пешванд;

В) реша;                                             Г) бандак;

5. Ҳиҷо чанд хел мешавад ва чандтоянд?

А) як хел мешавад: баста;                                 Б) ду хел мешавад: кушода, баста;

В) се хел мешавад: кушода, баста, зада           Г) як хел мешавад: кушода;

6. Хурдтарин воҳиди забонро чӣ меноманд?

А) ҳиҷо;                                              Б) ҷумла;

В) калима;                                          Г) ибора;

7. Воситаи алоқа дар ибора кадом аст?

А) бандаки феълӣ;                             Б) бандаки хабарӣ;

В) бандаки изофии «и»;                    Г) бандакҷонишин;

8. Фикри тамомшударо чӣ мегӯянд?

А) калима;                                          Б) ҷумла;

В) ибора;                                             Г) матн;

9. Йотбарсарҳо кадомҳоянд?

А) е, ё, ю, я;                                        Б) о, а, ӯ, у;

В) э, и, й, ӣ;                                         Г) а, о, и, ӯ;

10.Ҳиссаҳои калима кадомҳоянд?

А) овоз;                                                                           Б) ҳарф;

В) реша, пасванд, пешванд, асос ва бандак;               Г) ҳиҷо;

11.Дар забони тоҷикӣ чанд ҳиссаи нутқ мавҷуд аст?

А) 6 – то;                                              Б) 10 – то;

В) 4 – то;                                               Г) 8 – то;

12.Ҳиссаҳои нутқ чанд хел мешаванд?

А) ду хел мешаванд: мустақил ва ёридиҳанда;      Б) як хел мешаванд;

В) шаш хел мешаванд;                                              Г) чор хел мешаванд;

13.Ҳиссаҳои мустақили нутқ кадомҳоянд?

А) пешоянду пасоянд;               Б) исм, сифат, шумора, феъл, зарф, ҷонишин;

В) пайвандак, ҳиссача;              Г) нидо, сифат, шумора;

14.Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ кадомҳоянд?

А) исм, сифат, пешоянд;                                               Б) зарф, пасоянд, феъл;

В) пешоянду пасоянд, пайвандак, ҳиссача, нидо;      Г) шумора, зарф;

15.Исм чиро мефаҳмонад?

А) номи ашёро;                           Б) аломати ашёро;

В) ҳаракати ашёро;                     Г) амалу аломати ашёро;

16.Кадом исмҳоро бо ҳарфи калон менависанд?

А) исмҳои ҷондорро;                  Б) исмҳои шахсро;

В) исмҳои ҷинсро;                       Г) исмҳои хосро;

17.Он ҳиссаи нутқ, ки аломати ашёро фаҳмонда, ба саволҳои чӣ хел? Чӣ гуна? ҷавоб мешаванд, чӣ ном дорад?

А) исм;                                          Б) феъл;

В) шумора;                                    Г) сифат;

18.Сифат чанд хел мешавад?

А) ду хел мешавад: сода, сохта;                     Б) як хел мешавад: мураккаб;

В) се хел мешавад: сода, аслӣ, таркибӣ;        Г) як хел мешавад: аслӣ;

19.Сифат аз ҷиҳати сохт чанд хел мешавад?

А) чор хел мешавад: сода, сохта, мураккаб, таркибӣ;    Б) як хел мешавад: сода;

В) се хел мешавад: сода, аслӣ, таркибӣ;    Г) ду хел мешавад: сода, аслӣ;

20.Сифат дар ҷумла ба вазифаи чӣ меояд?

А) ба вазифаи мубтадо;                 Б) ба вазифаи ҳол;

В) ба вазифаи хабар;                      Г) ба вазифаи муайянкунанда;

21.Феъл чиро мефаҳмонад?

А) аломати ашёро;                               Б) номи ашёро;

В) амал, ҳолат, ва ҳаракати ашёро;    Г) шумораи ашёро;

22.Дараҷаҳои сифат кадомҳоянд?

А)қиёсӣ, олӣ;                                   Б) оддӣ, қиёсӣ, олӣ;

В) сода, сохта;                                 Г) олӣ, муқоисавӣ;

23.Бо тағйир ёфтани шакли феъл тобиши нав гирифтани амал чӣ ном дорад?

А) сиға;                                          Б) бандак;

В) замон;                                        Г) масдар;

24.Феъл чанд сиға дорад?

А) як сиға дорад: амрӣ;        Б) чор сиға дорад: амрӣ, ҳозира, гузашта, оянда;

В) ду сиға дорад: шартӣ, хабарӣ;      Г) чор сиға дорад: хабарӣ, шартӣ – хоҳишмандӣ, амрӣ ва эҳтимолӣ;

25.Замонҳои феъл кадомҳоянд?

А) амрӣ;                                             Б) ҳозира – оянда;

В) гузашта, ҳозира, оянда;               Г) хабарӣ;

26. Аъзои ҷумла кадомҳоянд?

А) исм, сифат, феъл;      Б) муайянкунанда, пуркунанда;

В) ҳол;                             Г) мубтадо, хабар, муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;

27. Аъзои ҷумла ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд?

А) ба ду гурӯҳ: саръазо ва аъзоҳои пайрав;                 Б) ба як гурӯҳ: саръазо;

В) тақсим намешаванд;                      Г) ба ду гурӯҳ: мустақил ва номустақил;

28. Саръазои ҷумла кадомҳоянд?

А) муайянкунанда, пуркунанда;                                  Б) ҳол, хабар;

В) мубтадо, хабар;                                                         Г) пуркунанда, мубтадо;

29. Аъзои пайрави ҷумла кадомҳоянд?

А) пуркунанда, ҳол;                                 Б) муайянкунанда, пуркунанда, ҳол;

В) хабар, мубтадо;                                    Г) ҳол, мубтадо;

30. Феъл аз рӯи сохт чанд хел мешавад?

А) 4 хел;                                           Б) 3 хел;

В) 2 хел;                                            Г) 1 хел;

 

Ҷавобҳо:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Б Г А В Б В В Б А В Б А Б В А В Г В

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
А Г В Б А Г В Г А В Б Б

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *