Давлати Шайбониён

Нақшаи корӣ: Ҳуҷуми Муҳаммад Шайбониҳон ба Осиёи Миёна Рақобати Шайбониён бо Сафавиён Кӯшишҳои Бобур барои баргардонидани ҳокимияти Темуриён Дар охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI узбакҳои бодиянишин бо сарварии пешвои хеш Муҳаммад Шайбонихон...

Бионерӯҳо

Истилоҳи "бионер ўњ о" аз ду калимаи юнонӣ сохта шудааст: βιος (зиндагӣ) ва энергетикӣ (қобилияти амал кардан). Бори аввал ин истилоҳро соли 1956 лауреати ҷоизаи Нобел А. Сзент-Дёрди дар кори илмии худ ҷорӣ карда, дар он гипотезаҳои худро дар бораи...

Ионтофорез

Ионтофорез раванди физикии муҳоҷирати ионҳои заряднок дар зери таъсири ҷараёни мустақими хурд мебошад. Он дар тадқиқоти лабораторӣ ва илмӣ, дар амалияи терапевтӣ, косметология ва дигар соҳаҳо истифода мешавад. Ҷараёни галваникӣ (қувваи паст ва...

Ҷонишин ва имлои он

На қ шаи кор ӣ : 1) Ҷ онишин 2) Имлои ҷ онишин 3) Ҷ онишини савол ӣ 4) Ҷ онишини номуайян 5) Ҷ онишини таркиб ӣ Ҷ онишин Ҷ онишин ( форс ӣ : ضمیر ‎ ) ба гур ӯҳ и ҳ иссаи номии нут қ мансуб бошад ҳ ам аз дигар калима ҳ ои ин гур ӯҳ аз ҷ и ҳ ати маъно...

Абулқосим Фирдавсӣ

Абулқосим Фирдавсӣ (935-1020) – Ҳаким Абулқосим Мансур Ҳасан Фирдавсӣ Тӯсӣ. Муалифи бузурги иборат аз 60-ҳазораи «Шоҳнома», ки бо забони форсӣ навишта шудааст. Саҳми шоир дар мавриди баргашта эҳё кардани забону таърихи форсу-тоҷик, ки аз дасти...

Қаҳрамонии Темурмалик

На қ шаи кор: Сарсухан Қаҳ рамонии мудофиакунандагони Хуҷ анд Темурмалик дар наздикии шаҳри ҷанд Темурмалик дар Хоразм Он қ исмати лашкари му ғ ул, ки барои забт кардани Ху ҷ анд фиристода шуда буд, агарчи муддати зиёде ин ша ҳ ри қ адими то ҷ...

Символики Республики Таджикистан

Государственный Флаг РТ Государственный флаг Республики Таджикистан - это прямоугольное полотнище, отношение ширины к длине которого составляет 1:2. Оно состоит из трех полос - красной (верхняя полоса), белой (средняя полоса) и полоса зеленого...

Феълҳои забони англисӣ

Забони англисӣ яке аз забонҳои бузургтари ҷаҳон ба шумор рафта шумораи одамоне, ки дар ҷаҳон бо он гуфтугу менамоянд зиёда 1,5 млрд. мебошад. Забони англисӣ дар 58 давлати дунё мақоми давлатӣ дошта ватанаш Бритониёи кабир мебошад. Забони англисӣ ба...