Саволнома аз фанни забони тоҷикӣ


Саволномаи 1

Муродифи калимањои хуршед, бузург, љањон, донишро бигўед.

 

Саволномаи 2

Бо истифодаи пешванду пасвандњо аз феълњои дон, рав, санљ, гуфт, шунав исму сифат созед.

 

Саволномаи 3

5-то калима навишта онњоро бо овозњо ва њиљоњо таќсим кунед.

 

Саволномаи 4

Матни табрикнома нависед.

 

Саволномаи 5

Дар мавзўи «Дар китобхонаи мактаб» муколама нависед. Истифодаи аломатњои тире ва нохунакро шарњ дињед.

 

Саволномаи 6

Калимањои зеринро ба њиссањои маънодор људо намоед ва сохти онњоро муайян кунед: даста, хоњархонд, гўша, сабза, дастгоњ, корхона, гулдаста, дутор, гармсел.

 

Саволномаи 7

Бо пешвандњои бо-, бе-, ба-, но-, калимањо ва иборасозед.

 

Саволномаи 8

Љумлаи зеринро тањлили синтаксисї кунед.

Ширин ба саволњои муаллим пурра љавоб дод.

 

Саволномаи 9

Матни ариза нависед.

 

Саволномаи 10

Тавсифнома нависед.

 

Саволномаи 11

Ба исмњои зерин сифати мувофиќ ёбед ва бо онњо љумла тартиб дињед: соат, љома, асбоб, кафш.

 

Саволномаи 12

Бо иборањои воќеаи фаромўшнашаванда, пиёлаи шикаста, њикояи шунида љумлањо нависед.

 

Саволномаи 13

Бо феълњои њоли такякунон, хандакунон, давон-давон љумла созед.

 

Саволномаи 14

Матни эълон нависед.


Саволномаи 15

Забонхат нависед.

 

Саволномаи 16

Нома нависед.

 

Саволномаи 17

Љумларо тањлил кунед:

Дар боѓи махсуси сабзу хуррамамир Наврўзро ид мекунад.

 

Саволномаи 18

Бо истифода аз шуморањои: 1, 10, 20, 60, 80, 100, 1000 шуморањои сохта, мураккаб ва таркибї созед.

 

Саволномаи 19

 Матни дархост нависед.

 

Саволномаи 20

Шуморањои 8, 20, 41, 3-4, 10-14,-ро бо њарф нависед.

 

Саволномаи 21

Бо нумеративњои банд, дона, -то, ќуттї љумлањо тартиб дињед.

 

Саволномаи 22

Љумлањои зеринро тањлили синтаксиси кунед.

Ба рўяш дарњои нав кушода мешуданд. (Рањим Њошим)

 

Саволномаи 23

Аз љумлаи зерин калимаи «дарё»-ро тањлили фонетикї кунед.

Аз миёни шањр дарё мегузарад.

 

Саволномаи 24

Баёнот нависед.

 

Саволномаи 25

Матнро хонед, тасвирњои онњоро шарњ дињед.

Ин марди љавоне буд бистушашсолаи ќадбаланд, сиёњабрў пешонавасеъ, гандумгун, мўйи зичи сараш камее ба пеш хамида, либоси хокистарранг ўро ба назар марди ботамкин нишон меодод.

 

Саволномаи 26

Аз калимањои зерин замонњои сифати феълиро муайян кунед. 

 

 Саволномаи 27

Љумларо хонда, сифати феълиро ёбед.

Сайри љойњои тамошо карданї чї дар шањр, чї дар берун… шањр буд.

 

Саволномаи 28

Масдарњои омадан, хондан, парвоз кардан, диданро ба сифати феълї баргардонед.

 

Саволномаи 29

Бо феълњои њоли «очагўён, ишоракунон, хандакунон» љумла тартиб дињед ва тањлили навњї кунед.

 

Саволномаи 30

Калимаи «китоб»-ро тањлили фонетикї кунед.


Комментарии (0)

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив