Инкишофи сотсиология дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Инкишофи сотсиология дар давраи ш ӯ рав ӣ . Дар давраи шӯравӣ, дар Тоҷикистон ташаккул ва инкишофи сотсиология ва таҳқиқоти сотсиологӣ дар маҷрои умумии Иттиҳоди Шӯравӣ сурат гирифтааст. Давоми нимаи якӯми асри гузашта дар собиқ СССР ва Тоҷикистон...

Рафтори иҷтимоӣ ва назорати иҷтимоӣ

Мо ҳ ият ва барандаи рафтори и ҷ тимоии оммав ӣ. Одамон ҳамеша мехостанд донанд, ки кадом сасабҳо боиси нобасомониҳои иҷтимоӣ, ҷангу ҷидол, инқилоб, бӯҳрони демографӣ ва кӯчбандиҳо мегарданд. Барои посух додан ба саволҳои дар назди ҷомеа гузошта...

Тағироти иҷтимоӣ

Маф ҳ уми та ғ ироти и ҷ тимо ӣ ва шакл ҳ ои он . Мавзӯи тағироти иҷтимоӣ яке аз қисмҳои муҳими сотсиология ба ҳисоб меравад. Тағироти иҷтимоӣ дар ҷомеа ҳамешагӣ доимӣ буда дар ҳар як умумияти одамон зоҳир мегардад. Актуалӣ ва муҳим будани омӯзиш ва...

Сохтор ва стратификатсияи сотсиалӣ

Сохтори сотсиалию синфии ҷ омеа. Аз таҳлили масоили ба ҷомеа таалуқ дошта бармеояд, ки ҷомеа маҷмуъ ё тӯдаи тасодуфан баҳампайвастаи фардҳои алоҳида нест. Балки, маҷмуи ягонаест, иборат аз қисмҳои таркибии бо ҳамдигар алоқа, муносибат, пайвастагии...

Сотсиологияи соҳавӣ

Сотсиология бо дигар илмҳои ҷомеашиносӣ робитаи куллӣ дошта, мавзӯъ ё самтҳои омӯзиши он бо илмҳои сершумор оид ба ҷомеа муштарак мебошад. Бинобар ҳамин ҳам сотсиологияи сиёсат, сотсиологияи иқтисодиёт, сотсиологияи оила, сотсиологияи дин,...

Гурӯҳҳо, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ

Гур ӯҳҳ ои и ҷ тимо ӣ . Ҷомеа аз маҷмуи гуруҳҳои сершумори одамон иборат аст. Гурӯҳҳо метавонанд хеле калон ё хурд бошанд. Аслан асос – пойдевори ҷомеаро гурӯҳҳои гуногуни одамон ташкил мекунанд. Миқдори гурӯҳҳо дар ҷомеаи ҷаҳони бешумор ва беохир...

Шахс ва мавқеи он дар муносибатҳои иҷтимоӣ

Инсон ва фа ҳ миши сотсиологии он. Инсон падидаи мураккабтарин ва олитарини олами ҳастӣ мебошад. Вай аз аввалин зинаҳои ҳаёти бошууронаи худ, давоми миллионҳо сол мехост моҳияти ҳастии худро дарк намояд. Аз ин рӯ илмҳои гуногуни табиатшиносиву...

Маданият ва мақоми он дар системаи иҷтимоӣ

Маданият ва мо ҳ ияти он . Дар тамоми давру замонҳо, дар ҷамъиятҳои гуногун, маданият мавқеъи хоссаи худро дошт. Оммаҳои халқ ва намояндагони пешқадами онҳо маданиятро ба вуҷуд оварда, аз он баҳра мебурданд, вобаста ба ҳар як давраи инкишофи...

Ҷомеа: мафҳуми ҷомеа, нишонаҳо ва навъҳои он

Ну қ таи назари муосир дар бораи чомеа. Дар бораи ҷомеа ва фаҳмиши моҳияти он ақидаҳои гуногун вучуд дорад. Аксаран, бо ин мафҳум маҷмӯи одамонеро, ки раuбат, таваҷҷӯҳ тарзи зиндагӣ ва фаъолияти муштарак доранд ифода мекунанд. Ин мафҳумро...

Усул ва равиши таҳқиқоти сотсиологӣ

Шакл ҳ ои та ҳқ и қ оти сотсиолог ӣ . Мақсад аз таҳқиқоти сотсиологӣ пайдо намудан, ошкор сохтани падидаҳои сершумор ва гуногуни ижтимоӣ ва муайян намудани роҳи ҳалли масъалаҳои ижтимоӣ мебошад. Бинобар ҳамин ҳам чунин таҳқиқот принсип ва шаклу...