Таърихи пайдоиш ва инкишофи илми сотсиология

На қ ша: 1. Заминаҳои пайдоиши илми сотсиология 13 2. Классикони сотсиологияи илмӣ 14 а) ОгюстКонт – асосгузори илми сотсиология (Шоев К) 14 б) Таълимоти сотсиологии Герберт Спенсер 15 в) Таълимоти сотсиологии Эмил Дюркгейм 16 г) Таълимоти...

Алоқамандии сотсиология бо дигар илмҳо ва аҳамияти омӯзиши он

Дар замони имрӯза сотсиология дар байни дигар илмҳои ҷомеашиносӣ мақоми худро пайдо намудааст. Аввалан сотсиология ҳамон як раванд ва ё ҳодисаи иҷтимоиро такрор ба такрор меомӯзад. Баъдан, натиҷаи тадқиқотҳои сотсиологӣ дар тамоми илмҳои ҷомеашиносӣ...

Вазифаҳои илми сотсиология

Вазифаи сотсиология аз он иборат аст, ки ба мо барои фаҳмидани имрӯзу ояндаи ин ҷаҳон ва ҷамъият кӯмак расонад. Сотсиология ба мо имконият медиҳад, ки дар бораи худамон, ҳаёти ҷамъиятӣ маълумот гирем. Сотсиологияи муосир ҳамчун илм вазифаҳои зиёдеро...

Категорияҳо ва қонунҳои илмӣ сотсиология

Барои ҳар як илм қонунҳо ва категорияҳо масъалаи асосӣ мебошад. Категорияҳо мафҳумҳои умумие мебошанд, ки таҷрибаи ақлонии одамонро ҷамъбаст менамоянд. Барои сотсиология категорияи аз ҳама пеш ва беҳад васеъ ин мафҳуми “иҷтимоӣ” ё “иҷтимоиёт”...

Сатҳу дараҷаҳои донишҳои сотсиологӣ

Сотсиология мисли дигар илмҳо сохтори худро дорад. Дар маҷмӯъ сотсиологияро шартан ба ду бахш ҷудо менамоянд: Сотсиологияи назариявӣ-оиди барқароршавӣ, ташаккулёбӣ ва амалкунии умумиятҳои сатҳи гуногун ва муносибати миёни онҳо, инчунин равандҳои...

Объект ва предмети омӯзиши сотсиология

Барои дарк намудани моҳият, сохтор ва вазифаҳои илми сотсиология пеш аз ҳама муайян намудани объект ва предмети омӯзиши он зарур аст. Объект чизест, ки ба он раванди дониш равона шудааст. Предмет бошад ин он паҳлӯҳо, алоқаҳо ва муносибатҳои объект...

Инкишофи сотсиология ҳамчун илм дар бораи ҷамъият

«Социология родилась из современной страсти к улучшению общества» [1] . А. Смол и Д. Винсент Сотсиология илми ҷ авон аст, сол ҳ ои 30 - 40 уми асри XIX дар Франсия пайдо шудааст. Асосгузори ин илм донишманди бузурги франсуз О. Конт (1798 - 1857)...

Идоракунии давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мавзўи 1. Мафҳум ва моҳияти идоракунии давлатӣ ва шакли идоракунии давлатӣ Мафҳум ва моҳияти идоракунии давлатӣ. Давлат чун субъекти идоракунӣ. Шакли идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Идоракунии давлатӣ яке аз намудҳои идоракунии иҷтимоӣ...

Рафоқатҳои хоҷагидорӣ

Субъектҳои фаъолияти хоҷагидорӣ, ки дар иқтисодиёти миллии ҳар як мамлакат фаъолият мекунанд, аз нуқтаи назари шакли ташкилӣ - ҳуқуқӣ, ҳаҷм ва самти фаъолият аз ҳамдигар фарқ доранд. Аммо бо назардошти ҳамаи ин гуногунӣ, фарқиятҳо низоми меъёрҳои...

Таснифоти корхонаҳо

Таснифоти корхонаҳо барои таҳлили фаъолияти соҳибкории онҳо, муайян намудани самаранокии натиҷаи кори онҳо зарур аст. Корхонаҳоро асосан, аз рўи нишонаҳои зерин тасниф мекунанд: Махсусгардонии соҳавӣ ва ашёӣ; Сохтори истеҳсолот; Иқтидори истеҳсолӣ...