Ҳодисаҳои фонетикӣ

Ҳодисаҳои ихтисор Ҳодисаҳои коҳишёбӣ Ҳодисаҳои афзоиш Ҳодисаҳои монандшавӣ Савт, овозро гуянд. Дар ҳар забон ҳодисаҳои гуногуни савтӣ ба вуҷуд меояд, чун талаботи табии ҳар забон ру ба ин дигаргуниҳои савтӣ дорад. Инсонҳо вожаҳои забони худро он...

Аломати сакта(ъ) мавқеъ, ҷой ва вазифаи он дар калима

Нақша: Маълумот дар бораи ҳарф Вазифаҳои “ъ” Аломати сакта(ъ) ҳарфи бисту чоруми алифбои тоҷикӣ буда, аз алифбои криллии русӣ соли 1940 гирифта шудааст. Дар алифбои лотиниасоси тоҷикӣ солҳои 1930-1940 сакта ё зада дар калима ба воситаи апостроф...

Маълумоти мухтасар дар бораи ҳиссаҳои нутқ

Нақша: Маълумот дар бораи ҳиссаҳои нутқ Ҳиссаҳои мустақили нутқ Ҳиссаҳои ёридиҳандаи нут қ Гуруҳи калимаҳое, ки бо умумияти маъно, умумияти гуруҳ, хусусиятҳои морфологӣ ва вазифаҳои синтаксисӣ ба ҳамдигар наздиканд ва гуруҳҳои лексикиюграмматикӣ...

Ҳавзаҳо ва марказҳои адабӣ

Нақша: Марказҳои адабӣ дар асри XVI Ҳаёти адабӣ дар асрҳои XVIII-XIX Ҳавзаҳо ё марказхои адабӣ. Одамон дар хама ҳолат руи ниёз ба илм, фарханг ва адаб овардаанд. Дар асри XVI, сарфи назар аз нооромихои сиёсй, дар каламрави Осиёи Миёна, Эрон,...

Тазкира ва тазкиранависон

Нақша: Тзкира ва намудҳои он Тазкираи “ Нусхаи зебои Ҷаҳонгир” Тазкираи “Туҳфаи Сомӣ” Асри XV ба болоравии шеър ва зиёд гардидани куввахои эчодй характернок аст. Дар ибтидои асри XV доираи адабии Хдрот кариб ки мукоисанашаванда мебошад. Баъдтар...

Адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XVI ва асри XVII

Нақша : Вазъи адабӣ дар асри 16 Дигаргуниҳо дар асри 17 Ташкили давлати Темуриёни Ҳинд Дар таърихи халқҳои Мовароуннаҳру Хуросон асри XVI аввалин асрест, ки таназзули феодализм дар каламрави мазкур шиддат мегирад. Заминаҳои ин таназзул нисбатан...

Морфология. Кор бо матни тахассусӣ “Бемории сил”

Нақша: Морфология – илми забоншиносӣ Нишонаҳои бемории сил Роҳҳои пешгири аз бемории сил Истилоҳи “гаммматика” аз калимаи юнонии (граматико) гирифта шуда маънои аслиаш санъати навиштан мебошад. грамматика як ҷисми муҳими илми забоншиносӣ ба ҳисоб...

Овозшиносӣ

Нақша: Воҳидҳои овозшиносӣ Сохти овозии забон Фонетика ва анвои он Дар олам зиёда аз 2000 забон мавҷуд аст, ки ҳама онҳо дар баробари фарқ доштанашонумумият низ доранд. Умумияти ин забонҳоро метавон ба ду даста ҷудо кард: Ҳама забонҳои руи дунё...

Абдурраҳмони Мушфиқӣ

Нақша : Зиндагиномаи шоир Мероси адабии Мушфиқӣ Шоир ва вокеанигори номии точик Абдуррахмони Мушфикй дар шахри Бухоро, такрибан соли 1525 таваллуд шудааст. Падару бобои шоир аслан аз Марв будаанд. Ин аст, ки Мушфикй баъзан ба Марвй будани худ...

Навъҳои шеър дар адабиёти асрҳои 16- 17

Нақша: Қолабҳои шеърии асрҳо 16-17 Мавқеи ғазал дар ин аҳд Шоирони даврони 16 -17 Анвоъи шеър дар адабиёти асрхои мазкур асосан аз газал, қасида, мусаммат, китъа, рубой, манзумаву достон иборат мебошад. Яке аз навъҳои адабии маъмул ва машхури давраи...