Маданият ва мақоми он дар системаи иҷтимоӣ

Маданият ва мо ҳ ияти он . Дар тамоми давру замонҳо, дар ҷамъиятҳои гуногун, маданият мавқеъи хоссаи худро дошт. Оммаҳои халқ ва намояндагони пешқадами онҳо маданиятро ба вуҷуд оварда, аз он баҳра мебурданд, вобаста ба ҳар як давраи инкишофи...

Ҷомеа: мафҳуми ҷомеа, нишонаҳо ва навъҳои он

Ну қ таи назари муосир дар бораи чомеа. Дар бораи ҷомеа ва фаҳмиши моҳияти он ақидаҳои гуногун вучуд дорад. Аксаран, бо ин мафҳум маҷмӯи одамонеро, ки раuбат, таваҷҷӯҳ тарзи зиндагӣ ва фаъолияти муштарак доранд ифода мекунанд. Ин мафҳумро...

Усул ва равиши таҳқиқоти сотсиологӣ

Шакл ҳ ои та ҳқ и қ оти сотсиолог ӣ . Мақсад аз таҳқиқоти сотсиологӣ пайдо намудан, ошкор сохтани падидаҳои сершумор ва гуногуни ижтимоӣ ва муайян намудани роҳи ҳалли масъалаҳои ижтимоӣ мебошад. Бинобар ҳамин ҳам чунин таҳқиқот принсип ва шаклу...

Консепсияи марксистии сотсиология

Давоми асри XIX консепсияи марксистии сотсиология ба вужуд омада, васе паҳн гардид. Гарчанде. ки Карл Маркс (1818-1883) худро сотсиолог намешуморид, назарияи Огюст Контро зери танқид гирифта, назарияи буржуазии сотсиологӣ будани онро ошкор намуд....

Самти психологӣ дар сотсиология

Психологизм дар сотсиология кӯшишест дар роҳи маънидод намудани моҳияти инсон ва жомеа, қонуниятҳои равнақу инкишофи онҳо ба воситаи падидаҳои психологӣ. Намояндагони ин равия моҳияти психикии инсониро ҳаржониба омӯхта кӯшиш мекунанд бо ёрии онҳо...

Сотсиология ҳамчун илм

Предмети сотсиология. Мафҳуми сотсиология аз ду калима: лотинӣ “societas” – жомеа ва юнонӣ “logos” – таълимот иборат буда, маънояш таълимот дар бораи жомеа мебошад. Мафҳуми «сотсиология»-ро бори аввал соли 1838 файласуфи франсуз Огюст Конт...

Заррабинҳо. Усулҳои заррабиноишӣ

Донишҷӯ бо заррабин ва сохти он ҳанӯз аз давраи дарсомӯзи дар макотиби таҳсили умум ва курси биологияи донишгоҳ ва ё коллеҷ шинос мебошад. Заррабинҳо дар илми тибб васеъ дар соҳаҳои биология ва микробиология, паразитология ва вирусология истифода...

Таърихи инкишофёбии илми микробиологияи тоҷик

Таърихи илми микробиология тоҷик ба таъсисёбии кафедраи микробиологияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино алоқаманд мебошад. Кафедраи микробиология дар моҳи январи соли 1941 зери роҳбарии бевоситаи Мария Николаевна...

Миробиология. Вазифаҳои микробиология. Инкишофи фанни микробиология

Микробиология (аз калимаи юнонӣ: micros - хурд, bios - ҳаёт, logos - илм) - илмест, ки сохт, инкишоф, ва паҳншавии организмҳои ба чашм ноаёнро (бактерияҳо, замбурӯғҳо, соддатаринҳо, вирусҳо) дар мӯҳити атроф меомӯзад. Ҳанӯз дар асрҳои гузашта...

Банақшагирии дарс дар синфҳои ибтидоӣ

Мазмуни дарс: Омодагии муаллим ба дарс Маълумот дар бораи нақшаи тақвимӣ. Маълумот оиди нақшаи тавзеҳотӣ ва қисматҳои он. Намунаи нақшаи дарси интерактивӣ дар синфҳои ибтидоӣ. Таълиму тарбия як чизи одӣ набуда он бо мурури замон рушд меёбад ва ба он...