Тағироти иҷтимоӣ

Маф ҳ уми та ғ ироти и ҷ тимо ӣ ва шакл ҳ ои он . Мавзӯи тағироти иҷтимоӣ яке аз қисмҳои муҳими сотсиология ба ҳисоб меравад. Тағироти иҷтимоӣ дар ҷомеа ҳамешагӣ доимӣ буда дар ҳар як умумияти одамон зоҳир мегардад. Актуалӣ ва муҳим будани омӯзиш ва...

Сохтор ва стратификатсияи сотсиалӣ

Сохтори сотсиалию синфии ҷ омеа. Аз таҳлили масоили ба ҷомеа таалуқ дошта бармеояд, ки ҷомеа маҷмуъ ё тӯдаи тасодуфан баҳампайвастаи фардҳои алоҳида нест. Балки, маҷмуи ягонаест, иборат аз қисмҳои таркибии бо ҳамдигар алоқа, муносибат, пайвастагии...

Сотсиологияи соҳавӣ

Сотсиология бо дигар илмҳои ҷомеашиносӣ робитаи куллӣ дошта, мавзӯъ ё самтҳои омӯзиши он бо илмҳои сершумор оид ба ҷомеа муштарак мебошад. Бинобар ҳамин ҳам сотсиологияи сиёсат, сотсиологияи иқтисодиёт, сотсиологияи оила, сотсиологияи дин,...

Гурӯҳҳо, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ

Гур ӯҳҳ ои и ҷ тимо ӣ . Ҷомеа аз маҷмуи гуруҳҳои сершумори одамон иборат аст. Гурӯҳҳо метавонанд хеле калон ё хурд бошанд. Аслан асос – пойдевори ҷомеаро гурӯҳҳои гуногуни одамон ташкил мекунанд. Миқдори гурӯҳҳо дар ҷомеаи ҷаҳони бешумор ва беохир...

Шахс ва мавқеи он дар муносибатҳои иҷтимоӣ

Инсон ва фа ҳ миши сотсиологии он. Инсон падидаи мураккабтарин ва олитарини олами ҳастӣ мебошад. Вай аз аввалин зинаҳои ҳаёти бошууронаи худ, давоми миллионҳо сол мехост моҳияти ҳастии худро дарк намояд. Аз ин рӯ илмҳои гуногуни табиатшиносиву...

Маданият ва мақоми он дар системаи иҷтимоӣ

Маданият ва мо ҳ ияти он . Дар тамоми давру замонҳо, дар ҷамъиятҳои гуногун, маданият мавқеъи хоссаи худро дошт. Оммаҳои халқ ва намояндагони пешқадами онҳо маданиятро ба вуҷуд оварда, аз он баҳра мебурданд, вобаста ба ҳар як давраи инкишофи...

Ҷомеа: мафҳуми ҷомеа, нишонаҳо ва навъҳои он

Ну қ таи назари муосир дар бораи чомеа. Дар бораи ҷомеа ва фаҳмиши моҳияти он ақидаҳои гуногун вучуд дорад. Аксаран, бо ин мафҳум маҷмӯи одамонеро, ки раuбат, таваҷҷӯҳ тарзи зиндагӣ ва фаъолияти муштарак доранд ифода мекунанд. Ин мафҳумро...

Усул ва равиши таҳқиқоти сотсиологӣ

Шакл ҳ ои та ҳқ и қ оти сотсиолог ӣ . Мақсад аз таҳқиқоти сотсиологӣ пайдо намудан, ошкор сохтани падидаҳои сершумор ва гуногуни ижтимоӣ ва муайян намудани роҳи ҳалли масъалаҳои ижтимоӣ мебошад. Бинобар ҳамин ҳам чунин таҳқиқот принсип ва шаклу...

Консепсияи марксистии сотсиология

Давоми асри XIX консепсияи марксистии сотсиология ба вужуд омада, васе паҳн гардид. Гарчанде. ки Карл Маркс (1818-1883) худро сотсиолог намешуморид, назарияи Огюст Контро зери танқид гирифта, назарияи буржуазии сотсиологӣ будани онро ошкор намуд....

Самти психологӣ дар сотсиология

Психологизм дар сотсиология кӯшишест дар роҳи маънидод намудани моҳияти инсон ва жомеа, қонуниятҳои равнақу инкишофи онҳо ба воситаи падидаҳои психологӣ. Намояндагони ин равия моҳияти психикии инсониро ҳаржониба омӯхта кӯшиш мекунанд бо ёрии онҳо...