Терминҳои клиникӣ

Abscessus – Думмол Cancer – Саратон Caries – П ӯ сиши дандон Coma – И ғ мо Cysta – Носур Diabetes – Ыандизиёд дархун Eczema – Касали ип ӯ ст Gangrena – Ма ҳ ви ҳ у ҷ айра Glaucoma – Бемори ичашм Hernia – Чурра Icterus – Зардц Infektio – Сироят...

Мутобиқшавии сифатҳои гурӯҳи – II бо исмҳои гурӯҳҳои тасрифи I – V

Сифат ҳ ои гур ӯҳ и II бо исм ҳ ои тамоми гур ӯҳҳ ои тасриф, бо қ оида ҳ ои умумии мутоби қ шавии исм ҳ о, бо сифат мутоби қ карда мешаванд. Яъне дар ҷ инс, шумора ва паде ж. Tinctura simplex – Сиб ғ аи одд ӣ Tinctura, ae, f – Сиб ғ а – simplex,...

Дараҷаи сифат - дар лотинӣ

Сифат дар забони лотин ӣ ба монанди забони то ҷ ик ӣ 3 дара ҷ а дорад : 1) Одд ӣ 2) Ол ӣ 3) Қ иёс ӣ Дара ҷ аи қ иёси сифат ба воситаи ҳ амро ҳ кардани ан ҷ омаи – ior ва – ius бо решаи калима сохта мешавад. Ба ҷ инси мардона ва занона ан ҷ омаи –...

Эргаш Шарипов

Эргаш Шарипов 1913 (дар Маҳрами шаҳри Конибодом) 25.04.1945, Угерски-броди Чехославакия Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ (15.04.1946 баъди вафот) лейтенанти хурд, аз оилаи деҳқон. Мактаби 7-солаи деҳа ва Дорул-муаллимони тоҷикии ш. Тошкентро хатм...

Укёнуси Яхбастаи Шимолӣ

Уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ бо иқлими қаҳратун, яхҳои фаровон ва чуқуриҳои нисбатан ками худ аз дигар уқёнусҳо фарқ мекунад. Ҳаёт дар он пурра бо тағйирёбии об ва гармӣ аз уқёнусҳои ҳамсарҳад вобаста аст. Мав қ еи географии у қ ёнус. Уқёнуси Яхбастаи...

Уқёнуси Атлантик

Дар ҳаёти инсоният аз ҳамаи уқёнусҳо дида Атлантик мавқеи муҳим мебозад. Ин таърихан ба вуҷуд омадааст. Мав қ еи географ ӣ . Уқёнуси Атлантик ба монанди уқёнуси Ором аз арзҳои субтропикӣ то Антарктида кашол ёфтааст, лекин нисбат ба он камбартар аст....

Уқёнуси Ҳинд

Табиати уқёнуси Ҳинд бо табиати уқёнуси Ором бисёр хусусиятҳои умумӣ дорад, махсусан дар нагони органикии ҳарду уқёнус бисёр монанди дида мешавад. Мав қ еи географ ӣ . Уқёнуси Ҳ инд бо мавқеи хоси худ дар сайёраи Замин фарқ мекунад, қисми зиёди он...

Назарияи нисбат ва таносуб

Дар замонҳои қадим нисбати ду ададро адад ҳисоб намекардаанд. Аввалин бор дар корҳои олимони мо - Мусо ал-Хоразмӣ (солҳои 787-850), Умари Хайём (1048-1131) ва Насируддини Тусӣ (1201-1274) ба маънии адад истифода шудани нисбат мушоҳида мешавад. Барои...

Хатҳои рости параллел

Масъалаҳои хатҳои рости параллел аз замонҳои хеле қадими асрҳои гузаштаи пеш аз милод маълум буданд. Аз рӯи маъхазҳои мавжуда ба ин масъалаҳо Фалеси Милетй (асрҳои YII-YI то милод) низ машғул будааст. Дастовардҳои илмии то замони худаш мавжуд бударо...

Абдулқодирхоҷа Савдо

Ғайри ранҷурон зи кас аҳволи ранҷурон мапурс, Захм донад чист ҳоли қисми лоғар теғро. Яке аз шоирони хушзавқи нимаи дуюми асри XIX Абдулқодирхоҷа Савдо дар рушди адабиёти давр саҳми сазовор гузоштааст. Ӯ асосан шоири ғазалсаро буда, дар тахаввули...